Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Đây là mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty cổ phần theo mẫu quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể sử dụng hoặc tham khảo.

 

Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty cổ phần hay còn gọi là Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

 

Phụ lục I-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........

Chức danh: ............................................................................................

Sinh ngày: .... /..... /......... Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số: .....................................................................

Ngày cấp: ..... /..... /......... Nơi cấp: .......................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .....................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................

Ngày cấp: ..... /..... /......... Ngày hết hạn: ...... /...... /....... Nơi cấp: ......

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................

Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................

Email: ....................................................... Website: .............................

 


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật

với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

 

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .......................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................

Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................

Email: ....................................................... Website: .............................

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 STT

     Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ............................................................

Tổng số cổ phần: ..................................................................................

Mệnh giá cổ phần: ................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..................................

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): .............................................................................................................

9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có) :

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

 

 

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………………….

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……..………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

 

Giá trị gia tăng

 

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

Tài nguyên

 

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

 

Môn bài

 

 

Tiền thuê đất

 

 

Phí, lệ phí

 

 

Thu nhập cá nhân

 

 

Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh chính[1]: …………………………………….

…………………………………………………………………………

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- Danh sách cổ đông sáng lập;

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

 

 [1] Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

 


        Các bạn có thể tải các mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh khác bằng link dưới đây

mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty tnhh một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

 

        Ngoài mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty cổ phần chúng tôi xin cung cấp cho các bạn thêm 1 số kiến thức khác liên quan. Vui lòng nhấp vào link đính kèm bên dưới để đọc thông tin mà bạn quan tâm.

 

Thủ tục sau khi có giấy phép kinh doanh liệt kê chi tiết và đầy đủ các bước sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh là gì sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về định nghĩa và các bản chất của giấy phép kinh doanh và các lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu là bài viết  hướng dẫn cho những ai gặp khó khăn khi mới lần đầu đăng ký giấy phép kinh doanh.

Công chứng giấy phép kinh doanh ở đâu hướng dẫn chi tiết các bước công chứng ở đâu và như thế nào đối với mọi giấy tờ, văn bản, giấy phép kinh doanh.

Công chứng giấy phép kinh doanh tiếng anh sẽ nói chi tiết hơn khi các bạn cần công chứng các văn bản, giấy phép bằng tiếng Anh.

 

        Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý, giấy phép kinh doanh, tranh trấp thương mại của các bạn sẽ được giải đáp đầy đủ, chính xác, triệt để và chuyên nghiệp bởi Công ty tư vấn pháp lý D.O. Cam kết mang lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng.

        Ngoài ra, các tổ chức kinh doanh có thể thông qua dịch vụ Luật sư doanh nghiệp để doanh nghiệp của mình luôn đảm bảo các thủ tục pháp lý theo pháp luật hiện hành.

 

Công ty Tư vấn Pháp lý D.O - Giải pháp tối ưu

www.dolegalconsultant.com

Tin liên quan
TƯ VẤN ONLINE
Tư vấn Luật
0938 270 977
loan.do77
Hỗ trợ Logistics
0938155665
rexvan267169
TẠI SAO NÊN CHỌN D.O ?

D.O là công ty tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi không những hiểu rõ về pháp luật mà còn nắm được tình hình kinh tế trong nước.

 

Bạn cần gì ? Hãy nói với chúng tôi

Bạn có khó khăn gì? Hãy chia sẻ với D.O

Tinh thần làm việc của D.O là :
- Phong cách chuyên nghiệp
- Lắng nghe khách hàng
- Đối thoại để giải quyết vấn đề
- Huớng đến chất lượng hoàn hảo

- Cam kết hoàn thành
- Học hỏi, phát triển và tự hoàn thiện

- Mỗi khách hàng là một người bạn